Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

Tippmixmilliomos.hu

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata
(továbbiakban: szabályzat)

Hatályos: 2018. május 25-től

 

Tartalomjegyzék

1.Fogalom meghatározások

2.A szolgáltató adatai

3.Szabályzat hatálya

4.Kezelt adatok köre

5.Az adatkezelés céljai

6.A személyes adatok kezelésének a jogcíme

7.A személyes adatok tárolásának időtartama és módja

8.Az érintettek jogai

9.Adatbiztonság, adatvédelmi és titoktartási kötelezettség

 

 

1. Fogalom meghatározások

1.1.érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

1.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

1.3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

1.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

1.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

1.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

1.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

1.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

1.10. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

1.11. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező  szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

1.12. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

1.13. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

1.14. vonatkozó jogszabályok: 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről, 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 226/2003. (XII.13.) Kormány rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátriányítás szabályairól.

1.15. Elektronikus hírközlési szolgáltatás: olyan, más részére általában ellenszolgáltatásért végzett szolgáltatás, amely teljesen vagy nagyrészt jeleknek elektronikus hírközlő hálózatokon történő átviteléből, és ahol ez értelmezhető, irányításából áll, de nem foglalja magában az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználásával továbbított tartalmat szolgáltató vagy ilyen tartalom felett szerkesztői ellenőrzést gyakorló szolgáltatásokat, valamint nem foglalja magában az információs társadalommal összefüggő, más jogszabályokban meghatározott szolgáltatásokat, amelyek nem elsősorban az elektronikus hírközlő hálózatokon történő jeltovábbításból állnak.

2. Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: tippmixmilliomos.hu

Cég neve: tippmixmilliomos.hu

Székhelye: 3586 Sajóörös Fő utca 25.

Cégjegyzékszám: –

Adószám: 68904784-1-25

Továbbiakban: szolgáltató

3. A szabályzat hatálya

A jelen szabályzat hatálya a szolgáltató munkatársaira, tisztségviselőire és a szolgáltatóval előfizetői jogviszonyban lévő személyekre és szolgáltató által nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatások elhasználóira terjed ki. Kiterjed továbbá a szabályzat hatálya az előfizetői jogviszony megszűnését követően a volt előfizetőre is az adatok törlésére előirt határidő vonatkozásában.

A jelen szabályzat hatálya alá tartoznak, mind az elektronikusan, mind a manuálisan felvett és kezelt adatok.

4. Kezelt adatok köre

4.1.A szolgáltató az előfizető és a felhasználó alábbiakban meghatározott személyes és nem személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzatban meghatározottak szerint kezeli. A szolgáltató által kezelhető személyes adatok:

Az érintett természetes személyek:

– családi és utóneve(i),

– email címe,

– cookiek,

4.2 A szolgáltató a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő – személyes adatokat nem tartalmazó – automatikusan keletkező adatokat használja fel saját vagyharmadik fél által biztosított rendszer által (pl.: Google Analytics) :

– a számítógép IP-címe, domain-név (URL),

– a hozzáférés adatai,

– az ügyfél file lekérés (file név és URL),

– a HTTP válaszkód,

– a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,

– a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyiség,

– a látogatás időpontja,

– a megtekintett oldalak adatai, illetve

– a használt böngészőprogram neve, cookies.

5. Az adatkezelés céljai

A szolgáltató a személyes és nem személyes adatokat kizárólag az előfizetői szerződés létrehozatala, tartalmának a meghatározása, teljesítése, módosítása, szolgáltatásainak a nyújtása, fenntartása – e körben többek között az abból eredő díjak számlázása – valamint az előfizetőkkel és felhasználókkal történő kapcsolattartás, a részükre a szolgáltató egyes szolgáltatatásairól szóló tájékoztatás, szolgáltatásainak az értékelése és marketing érdekében kezeli.

6. A személyes adatok kezelésének a jogcíme

A szolgáltatás megrendelésével, igénybevételével illetve az előfizetői szerződés megkötésével az előfizető illetve a felhasználó hozzájárul az adatainak a jelen szabályzatban meghatározottak szerinti kezeléséhez. Az adatszolgáltatás önkéntes.

7. A személyes adatok tárolásának időtartama és módja

A szolgáltató – az érintett ez irányú ettől eltérő hozzájárulásának a hiányában – az általa kezelt személyes adatokat határozatlan időre, legfeljebb azonban az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéig tárolhatja. A szolgáltatás teljesítése után – a szolgáltatás dátuma, a díjfizetéssel és a díjtartozással összefüggő adatok, valamint a tartozás hátrahagyása esetén az előfizetői szerződés felmondásának eseményei kivételével – törli vagy anonimizálja az előfizetőkre és a felhasználókra vonatkozó személyes adatokat, amelyeket a szolgáltatás nyújtása során kezel. A szolgáltató biztosítja, hogy az előfizető illetve a felhasználó a nem az előfizetői szolgáltatás nyújtásával összefüggésben kezelt személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor jogosult legyen visszavonni.

8. Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti a szolgáltatónál

  1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
  3. c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

Az érintett kérelmén túl a szolgáltató biztosítja, hogy a felhasználó az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele előtt és annak során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely célból milyen személyes adatokat kezel.

Az érintett kérelmére a szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az érintett tájékoztatását a szolgáltató, csak a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kivételes okból tagadhatja meg (pl. bűncselekmény megelőzése).

A személyes adatot törölni kell, ha

  1. a) kezelése jogellenes;
  2. b) az érintett kéri;
  3. c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  5. e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

9. Adatbiztonság, adatvédelmi és titoktartási kötelezettség

A szolgáltató csak úgy választhatja meg, és minden esetben úgy üzemeltetheti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott elektronikus hírközlő eszközöket, hogy biztosítani tudja a közlés bizalmasságát.

A szolgáltató a továbbított közlések tartalmát csak olyan mértékben ismerheti meg és tárolhatja, amely a szolgáltatás nyújtásához műszakilag elengedhetetlenül szükséges.

Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.

A szolgáltató alkalmazottjai, tagjai, megbízottjai a szolgáltatónál folytatott tevékenységük eredményeképpen tudomásukra jutott előfizetői, felhasználói személyes adatokat, csak a megjelölt cél érdekében jogosultak kezelni és azok vonatkozásában őket titoktartási kötelezettség terheli, azaz az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül – a jelen szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban írtak kivételével – azokat harmadik személynek a tudomására nem hozhatják, nyilvánosságra nem hozhatják és más célra fel nem használhatják.

Szolgáltató az előző pontokban leírt biztonsági intézkedések elvégzése ellenére nem felelős a személyes adatok illetéktelen harmadik félhez kerülésében előre nem látható okok, szándékos rongálás, illetéktelen rendszerbehatolás, környezeti katasztrófa stb. esetében.

Ilyen esetekben Előfizető kártérítési igénnyel nem élhet.

2018.05.25.