Á.SZ.F

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ALAPFOGALMAK

Szolgáltató
Cégnév: tippmixmilliomos.hu (továbbiakban Szolgáltató)

Előfizető
Az a természetes vagy jogi személy, aki a Szolgáltatás Megrendelő alapján a Szolgáltatást igénybe veszi. Az Előfizető felel a Szolgáltatói ÁSZF alapján meghatározott kötelezettségek teljesítéséért.

Szolgáltatás
Ezen Szolgáltatást a Szolgáltató díj előre fizetése ellenében biztosítja.

Szolgáltatás megrendelése (előfizetés)
A Szolgáltató és az Előfizető közötti jogviszonyt megtestesítő szerződés az “Online megrendelés”. Ez alapján nyújtja a Szolgáltatást a Szolgáltató az Előfizető részére, aki köteles az Általános Szerződési Feltételekben leírt feltételeket betartani és az igénybe vett Szolgáltatásért meghatározott díjat határidőben fizetni. A Szolgáltató köteles az Általános Szerződési Feltételekben vállalat kötelezettségeket betartani.

A befizetés az alábbi módon történhet:
– PayPal fiókkal
– Online bankártyás fizetéssel
– Átutalással

Befizetési lehetőségek és tranzakciós költségek
Az online fizetésnek minden esetben vannak tranzakciós költségei, amiket az előfizetők viselnek.

PayPal és bankkártyás fizetés alkalmával: 3,4% + 90 HUF. Ezt az összeget az előfizetői díj már tartalmazza.
Banki utaláskor a befizetéskor egyénenként eltérő, az előfizető bankszámlájának megfelelő díjak jelentkezhetnek, ezek nem részei az előfizetői díjnak, az előfizető saját költségét képezik.

Előfizetői Szerződés
Az Előfizető és a Szolgáltató közötti létrejött jogviszony, mely a tippmixmilliomos.hu oldalon az “ÁSZF” elfogadásával jön létre.

Díjszabás
A szolgáltatás(ok) használatáért az Előfizető előzetesen megállapított díjat előre fizet.

Az előfizetői csomagok díjszabása azok részletes ismertetésében található meg.
A szolgáltató a befizetett díjról a szolgáltatás lezárásával egyidejűleg számlát küld az Előfizető email címére.
A Szolgáltató csak és kizárólag elektronikus számlát állít ki (PayPal) és ezt az Előfizető tudomásul veszi és elfogadja. Papír számla nem kérhető.

Az Általános Szerződési Feltételek célja és tárgya
A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és az Előfizető jogait és kötelezettségeit és egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Előfizető között létrejövő előfizetői szerződés részeként a szolgáltatási jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések, és a megfelelően közzétett nemzetközi szerződések, szabványok kötelező erejű feltételei külön kikötés nélkül is irányadóak.

A szolgáltatás
A Szolgáltató kötelezettsége a Szolgáltatás nyújtása az Előfizető részére az alábbi feltételek és a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.
A Szolgáltatás területi hatálya
A Szolgáltató saját vagy partnerei szerverein nyújtja a Szolgáltatást, azaz a szolgáltatást lehetővé tevő szoftver, adatbázis illetőleg a feltöltött egyéb elektronikus anyagok a Szolgáltató szerverén vagy általa bérelt szerveren találhatóak.
Az előfizetői jogviszony úgy jön létre, hogy az Előfizető a Szolgáltatást Online felületen megrendeli és a fizetendő díjakat megfizeti, melynek eredményeképpen a Szolgáltató a szolgáltatás keretében szolgáltatást biztosít az Előfizető részére.
A Szolgáltató megfelelő minőségű Szolgáltatást nyújt a tőle elvárható módon, a rendelkezésre álló és biztosítható műszaki-technikai feltételek mellett.

Hibabejelentés, hibaelhárítás
Az Előfizető a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató felé on-line, e-mailben az info@tippmixmilliomos.hu címre küldött elektronikus levél formában jelezheti. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás megfelelő minőségének fenntartása érdekében karbantartást végezzen. A karbantartás időpontját a Szolgáltató 48 órával előre köteles jelezni.

A szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége a minőségért
A Szolgáltató a Szolgáltatást az Előfizetői Szerződésben meghatározott időponttól az Előfizető számára folyamatosan biztosítja az Előfizető díjfizetési kötelezettségének teljesítése ellenében. A Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése során és a Szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy tevékenységét úgy fejtse ki, ahogy szolgáltatóktól az adott helyzetben általában elvárható. Ennek keretében a Szolgáltatás biztosítását működtető rendszert folyamatosan ellenőrzi, karbantartja, esetleges meghibásodás esetén – a rendelkezésre álló műszaki lehetőségek keretein belül – megfelelően javítja.
A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé, illetve az olyan károkért, amelyek az Előfizető érdekkörében, vagy az Általános Szerződési Feltételekbe foglalt feltételek Előfizető általi be nem tartásának, illetve késedelmes teljesítésének eredményeként következtek be.

Személyes adatok védelme
A Szolgáltató a Szolgáltatással, illetve hálózatának üzemeltetésével kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Az adatokat – a kifejezett jogszabályi rendelkezés esetét kivéve – harmadik személyeknek nem szolgáltatja ki és nem teszi hozzáférhetővé

Az előfizető jogai és kötelezettségei
Az Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötésével egyidejűleg a szolgáltatások leírásában meghatározott díjakat köteles megfizetni, ezen díjak megfizetései előfeltétele a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megkezdésének. Az Előfizető a díjakat Paypal-on, vagy átutalással teljesítheti.
A Szolgáltatás díjának megfizetéséért a Megrendelő a felelős.

Adatszolgáltatás
Az Előfizető kijelenti, hogy az Előfizetői Szerződés saját nevében való megkötésére jogosult, a szerződéskötési képessége korlátozva nincs.

Egyéb kötelezettségek
Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az Előfizetői Szerződés keretében igénybevett Szolgáltatás használata során tartózkodik a zaklató, a közízlést és az emberi méltóságot sértő magatartástól. Amennyiben az Előfizető ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult az Előfizetőt felszólítani a rendeltetésellenes magatartás azonnali megszüntetésére. Amennyiben az Előfizető a kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételét felfüggeszteni.

Az előfizetői szerződés megszűnése
Az előfizetői szerződés megszűnésének lehetséges módjai:
– az előfizetés lejárta (a fizetett időszak letelik)
– Előfizetői fiók megszüntetésével
Előfizetői fiók megszüntetését kezdeményezheti a Szolgáltató abban az esteben, ha az Előfizető nem tartja be a Weboldal szabályait, az ÁSZF-ben felsorolt, tiltott magatartást tanúsít, másokat viselkedésével megbotránkoztat.
A fiók megszüntetése előtt a Szolgáltató minden esetben felszólítja az Előfizetőt, értesíti a nem megfelelő magatartás következményeiről. Kizárólag ezután kerül sor a fiók megszüntetésére, amennyiben az ok továbra is fennáll.

Az Előfizető minden elvárhatót megtesz spammelés megakadályozására.
Az Előfizető elfogadja az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISzT) által támogatott hálózathasználati irányelveket, melyek a http://www.iszt.hu/iszt/aup.html lapon meghirdetésre kerültek.

Módosítva: 2018.10.11.